Com ens organitzem

Proposta de definició, finalitats, estructura i funcionament de la Coordinadora de cooperatives de persones consumidores de productes ecològics de Catalunya

Definició

La Coordinadora és una entitat associativa de segon nivell amb finalitats, objectius i criteris comuns. La integren les persones delegades i les organitzacions representades, les cooperatives, que no perden la seva personalitat jurídica. Per garantir els principis democràtics autogestionaris del conjunt de l’organització, les cooperatives i les seves persones delegades han de respectar i assumir els principis d’elegibilitat, revocabilitat i responsabilitat. La rotació de les persones delegades s’aplicarà si així ho considera la cooperativa representada.

La Coordinadora la formen cooperatives de persones consumidores de productes ecològics a través dels seves persones delegades, que tenen el mandat explícit i revisable de cada cooperativa. Té la voluntat que totes les cooperatives que en formin part estiguin federades a la FCCUC, de constituir la sectorial ecològica de la FCCUC -quan així ho permetin els estatuts d’aquesta- i de formar part de la Junta Rectora del CCPAE amb veu i vot.

Finalitats

 • Organitzar-nos col·lectivament per desenvolupar a escala local i de país un consum ecològic, crític, transformador i solidari, entenent l’agroecologia com a base fonamental de la producció ecològica, i com a moviment assembleari de base i autogestionari.
 • Intervenir socialment – com a organització específica de persones consumidores de productes ecològics- tant participant en els organismes que li són propis com incidint en l’opinió pública, a fi de poder ser interlocutors del consum crític, transformador i solidari, sobretot del sector agroalimentari.
 • Relacionar-nos amb altres sectors del consum i de la producció que estiguin basats en la solidaritat i la complementarietat d’interessos amb criteris d’economia social.
 • Potenciar les persones agricultores, productores i distribuïdores properes que treballin en la línia de no-agressió ni al medi ni a les persones.
 • Potenciar i dinamitzar el treball local de cadascuna de les organitzacions, la formació i la participació i la coordinació en el territori.
 • Assessorar sobre normatives, drets, controls de qualitat, processos productius i de distribució.
 • Dotar-nos de mitjans jurídics i comunicatius per denunciar fraus, irregularitats, falsejament de discursos…
 • Definir i millorar criteris i garanties de producció, distribució i consum.
 • Ser un espai polític i activista, per mitjà de l’acció directa – sense intermediaris- en la defensa i consecució dels objectius i criteris que definim. Quan l’esforç per dur-los a bon termini sobrepassi les pròpies capacitats de La Coordinadora es pot cercar la col·laboració d’altres grups afins. La Coordinadora facilitarà que aquest espai i els objectius i criteris acordats siguin també els de les cooperatives que en formen part.
 • Ser un referent en la crítica dels problemes generats en el sector alimentari.
 • Acompanyar i donar suport a nous grups que es vulguin crear com a cooperatives de consumidors per enfortir el moviment.

L’autogestió és l’eina organitzativa horitzontal amb què ens dotem per desenvolupar plenament les nostres capacitats i ser protagonistes de les nostres pròpies accions tant individuals com col·lectives, on els principis d’Igualtat, Democràcia Directa, Responsabilitat individual i col·lectiva són la seva base.

És un sistema de presa de decisions en el qual cada persona és un agent actiu que amb la resta aborda i resol íntegrament totes les qüestions de l’activitat humana que es donen en cadascun dels diferents àmbits de la societat i en totes les seves instàncies: econòmica, política i ideològica. En canvi la delegació o el desistiment de la pròpia capacitat de decisió suposa la pèrdua de control individual i col·lectiu. Es deleguen tasques o funcions, les decisions –individuals o col·lectives– es prenen sempre, en darrera instància, a l’Assemblea General.

Què cal per formar-ne part

– Ser una cooperativa autogestionada de persones consumidores de productes ecològics.

– Tenir estructura i pràctica autogestionària, així com les condicions necessàries perquè es doni l’autogestió (que totes les persones puguin decidir sobre totes les coses que els afecten individual i col·lectivament, transparència, obertura dels espais de decisió, participació transversal, capacitació, empoderament…).

– Mantenir relacions laborals/salarials justes en els casos en què hi hagi persones treballadores assalariades contractades.

– Tenir condicions socials i laborals equitatives en el cas de les persones sòcies de treball, i proporcionades en relació a les persones sòcies de consum.

– Acceptar la relació i coordinació amb grups afins, de consum o altres, en el seu entorn (barri, localitat, comarca…).

– Acceptar l’acompanyament d’una cooperativa ja membre de ple dret de la coordinadora. Aquesta cooperativa pot resoldre els dubtes en relació al procés d’incorporació, que preveu una sèrie de garanties, tant per la cooperativa entrant com per La Coordinadora en general.

– Aportar les garanties documentals mínimes, que són:

            – Per part de La Coordinadora: Manifest, document de Principis, finalitats i organització.

            – Per part de la cooperativa entrant: acta o acord d’Assemblea o de Consell Rector on consti la petició d’entrada, l’acceptació del Manifest i del document de Principis, finalitats i organització de La Coordinadora,  el nomenament de les persones delegades i, si s’escau, la previsió de durada d’aquesta delegació. En el cas de tenir persones contractades o sòcies de treball, el conveni col·lectiu aplicable o, si s’escau, el reglament de règim laboral.

Procés a seguir

 – La cooperativa acompanyant aportarà les garanties documentals de La Coordinadora i explicarà a l’entrant – o aportarà documentació al respecte- el funcionament de La Coordinadora, la seva història i les seves activitats.

– La cooperativa entrant aportarà les seves garanties documentals i explicarà a l’acompanyant la seva història, els seus principis i objectius, el seu funcionament i les activitats que realitza. Aquesta explicació es pot acompanyar, si en disposa, de documentació al respecte, com ara Reglament de Règim Intern o memòria d’activitats.

– Un cop finalitzat aquest acompanyament, i, si s’escau, posades per escrit les explicacions, altres dues cooperatives de ple dret de la coordinadora faran d’avaladores. Per a això revisaran la documentació aportada i faran les visites necessàries a la cooperativa entrant.

– Un cop reconegudes i acceptades les garanties aportades per ambdues parts l’assemblea de la coordinadora acceptarà la incorporació com a membre de ple dret de la cooperativa sol·licitant.

Organització interna

L’assemblea és el màxim òrgan de decisió i de la posada en pràctica de les decisions de La Coordinadora. Està constituïda pel conjunt de persones delegades que tenen cadascuna el mandat explícit de la seva cooperativa. Les persones delegades han de ser sòcies consumidores de la cooperativa a la qual representin.

Les cooperatives a través de les seves persones delegades a La Coordinadora, davant del desacord amb les decisions de l’assemblea, podran fer ús del seu dret a la diferència sense que això impliqui trencar la seva participació de ple dret dins La Coordinadora.

La secretaria de La Coordinadora serà assumida rotativament per una de les cooperatives que en formen part, durant un període d’un any o dos com a màxim. Si bé serà la responsable que es compleixin totes les funcions previstes, comptarà amb el suport, si és necessari, de la resta de persones delegades i de les cooperatives membres. Les funcions que haurà de complir seran:

– L’actualització i el manteniment dels llistats de totes les cooperatives i organitzacions de consum amb qui col·laborem o hi tinguem contacte.

– L’actualització i el manteniment de l’arxiu digitalitzat de documents com ara actes, informació sobre aval de productes, materials de formació, comunicació, difusió, etc, tots ells editats i recollits tant per La Coordinadora com per les diferents cooperatives, comissions i grups de treball.

-Mantenir informades totes les cooperatives (activitat de les comissions, representació de la coordinadora, contactes externs…)

– Coordinar les convocatòries d’assemblees, la recepció i distribució de la documentació per al debat, la redacció i difusió de l’acta.

– La representació general de la coordinadora a esdeveniments i el contacte amb altres organitzacions i institucions.

– Fer la recepció i donar curs a les sol·licituds de noves altes a la coordinadora

– Etc

L’assemblea podrà constituir i dissoldre comissions de treball específiques per complir els objectius concrets acordats. (Es planteja la possibilitat que es formi una comissió de comunicació.)

Les cooperatives podran coordinar-se en grups de treball als diferents territoris amb la possibilitat d’obrir-los a altres organitzacions de consum. Aquests grups de treball no tindran capacitat de decisió respecte al conjunt de la coordinadora.

En la mesura que la coordinadora arribi a una massa crítica de cooperatives associades, es podrà organitzar territorialment, adaptant la seva estructura a aquesta realitat.